You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI on Thu Mar 08, 2012 3:50 pm

Admin

avatar
Admin
Admin
Bµi 1:


TiÕt 8: C¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i


(TiÕp theo)

I.
Môc tiªu cÇn ®¹t:1.
KiÕn thøc
: Häc sinh n¾m ®­îc néi dung hÖ thèng c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i.


2. KÜ
n¨ng
: RÌn luyÖn kÜ n¨ng sö dông , ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña c¸c ph­¬ng ch©m héi
tho¹i trong giao tiÕp.3. Gi¸o dôc : Gi¸o dôc ý thøc tham gia héi tho¹i .


II.
ChuÈn bÞ :1.
Thµy : §äc tµi liÖu, nghiªn cøu so¹n bµi, gi¸o cô : B¶ng phô, gi¸ ®ì.2.
Trß : §äc, bµi.III. TiÕn tr×nh lªn líp .


A. æn ®Þnh tæ chøc ( 1phót ).


B.
KiÓm tra: ( 3-5 phót ).Em
hiÓu nh­ thÕ nµo vÒ ph­¬ng ch©m vÒ l­în
vµ ph­¬ng ch©m vÒ chÊt ? Cho vÝ dô vµ
ph©n tÝch ?C.
Bµi míi
: GV giíi thiÖu:

cña GV


cña Hs

Ghi
b¶ng

* H§ 1: KTra bµi cò

* H§ 2: Gv h/dÉn Hs
tr¶ lêi c©u hái:


H? Thµnh ng÷ <<¤ng nãi ...>> dïng ®Ó
chØ t×nh huèng héi tho¹i ntn ?


H? §iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu x.hiÖn nh÷ng t×nh huèng héi tho¹i nh­ vËy?

H? Qua ®ã cã thÓ rót ra bµi häc g× trong giao
tiÕp.


Gv h/dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái:

H? 2 thµnh ng÷ ®ã dïng ®Ó chØ nh÷ng c¸ch nãi ntn ?H? Nh÷ng c¸ch nãi nh­ thÕ ah’ ntn ®Õn giao tiÕp?

H? Qua ®ã em rót ra ®iÒu g× vÒ g/tiÕp ®Ó l nghe dÔ tiÕp nhËn ®óng nd
truyÒn ®¹t ?


Gv yªu cÇu Hs ®äc hoÆc kÓ
l¹i truyÖn c­êi

<< MÊt råi >> & h/dÉn Hs tr¶ lêi c©u hái .


H? V× sao ¤ng kh¸ch cã sù hiÓu lÇm nh­ vËy.

H? ChÝnh v× vËy ®· dÉn ®Õn h¹n chÕ g× ?

Gv:
Trong héi tho¹i, nhiÒu khi c©u rót gän cã thÓ gióp ta giao tiÕp mét c¸ch hiÖu
qu¶:


VD: - Bao giê b¹n vÒ quª

- Ngµy mai

H? LÏ ra cËu bÐ ph¶i tr¶
lêi ntn ?
Gv cã thÓ hái thªm:

H? Nãi ®Çy ®ñ nh­ c©u tr¶ lêi trªn cña cËu bÐ cã t/d g×
?


H? Ngoµi ra cßn cã t/d nµo ®¸ng chó ý n÷a ?

H? Qua c©u chuyÖn trªn ta thÊy trong giao tiÕp
cÇn ph¶i tu©n thñ ®iÒu g× ?


* Gv chèt -> Gäi Hs ®äc
ghi nhí.


* Gv h­íng dÉn Hs ®äc
“Ng­êi ¨n xin” & tr¶ lêi c©u hái:


H? V× sao «ng l·o ¨n xin vµ cËu bÐ trong c©u
chuyÖn ®Òu c¶m thÊy nh­
m×nh ®· nhËn ®­îc tõ ng­êi kia mét c¸i g× ®ã ?
H? Qua c©u chuyÖn, em rót ra bµi häc g× ?

(*) H­íng dÉn Hs ®äc ®o¹n
trÝch trong <<TruyÖn KiÒu>> & tr¶ lêi c©u hái:


H? H·y n.xÐt vÒ s¾c th¸i cña lêi nãi mµ Tõ H¶i nãi víi T.KiÒu & T.K nãi víi Tõ H¶i
?


Gîi ý:

H? VÞ thÕ, th©n phËn cña hä trong h.c¶nh nµy ntn
?


+ TK ®ang ë lÇu xanh

+ TH: Mét kÎ næi lo¹n, chèng l¹i triÒu
®×nh, ch­a cã c«ng danh g×.


H? ThÕ nh­ng
ng«n ng÷ mµ hä ®èi tho¹i víi nhau ntn?


H? Cã ®iÓm g× chung trong lêi nãi cña Tõ H¶i vµ
Thóy kiÒu víi 2 nh©n vËt trong truyÖn
<< Ng­êi ¨n xin >>


H? Qua nh÷ng v/d trªn, em rót ra bµi häc g× khi
giao tiÕp ?


* H§ 3: LuyÖn tËp :

GV ph¸t phiÕu häc tËp cho
hs.


GV gi¶i nghÜa: “Uèn c©u”:
Uèn thµnh chiÕc l­ìi c©u. Kh«ng ai dïng 1 vËt qóy ®Ó lµm 1 viÖc kh«ng xøng ®¸ng víi gi¸ trÞ cña nã .


GV h­íng dÉn Hs gi¶i bµi
tËp


Chó ý : B/p tu tõ tõ vùng
nµo liªn quan trùc tiÕp.


GV ph¸t phiÕu cho hs th¶o
luËn nhãm


H? C¸c tn trªn lµ nh÷ng c¸ch nãi cã liªn quan
®Õn c¸c ph­¬ng ch©m héi tho¹i nµo ?


* H§4:
HDVN :


+ Hoµn thµnh bt.

+
Häc bµi & chuÈn bÞ phÇn 1 tr.22 ®Õn
tr.24.
- Hs suy nghÜ ®éc lËp.

-> Mçi ng­êi nãi mét
®»ng kh«ng khíp nhau, kh«ng hiÓu nhau.


-> Con l sÏ kh«ng g/tiÕp ®­îc víi
nhau & nh÷ng h/® cña XH sÏ trë nªn
rèi lo¹n.


- Khi giao tiÕp cÇn nãi
®óng vµo ®Ò tµi giao tiÕp, tr¸nh nãi l¹c ®Ò.


Hs ®äc vd

Hs ®éc lËp suy nghÜ:

+ <<D©y ...>>
Dïng ®Ó chØ c¸ch nãi dµi dßng, r­êm rµ.


+ <<Lóng ...>>
C¸ch nãi Êp óng kh«ng thµnh lêi, kh«ng rµnh m¹ch.


->Lµm cho ng­êi nghe khã
tiÕp nhËn hoÆc tiÕp nhËn kh«ng ®óng n/d ®­îc truyÒn ®¹t. §iÒu ®ã lµm cho
g.tiÕp kh«ng ®¹t ®­îc kÕt qu¶ mong muèn.
Hs ®äc / kÓ

Hs ®éc lËp suy nghÜ

V× cËu bÐ ®· dïng c©u rót
gän


->
T¹o ra mét sù m¬ hå.


CËu bÐ ph¶i tr¶ lêi
<<Th­a b¸c, bè ch¸u ®· vÒ quª >> hoÆc <<Th­a ... , Bè ch¸u
cã ®Ó l¹i m¶nh giÊy cho ... >>


Lµm cho n/d c©u nãi râ
rµng, tr¸nh m¬ hå.


Cßn thÓ hiÖn ®­îc sù lÔ ®é
cña ng­ßi nãi víi ng­êi nghe.


Tr¸nh c¸ch nãi m¬ hå.Hs ®äc ghi nhí (20)

Hs ®äc

Hs ®éc lËp suy nghÜ hoÆc th¶o
luËn.


C¶ 2 l ®Òu c¶m nhËn ®­îc t/c¶m mµ
l kia ®· dµnh cho m×nh, ®.biÖt lµ t/c¶m cña
cËu bÐ ®/v
l ¨n
xin: Kh«ng hÒ tá ra khinh miÖt, xa l¸nh mµ vÉn cã t.®é & lêi nãi hÕt søc
c.thµnh thÓ hiÖn sù t.träng & q.t©m ®Õn ng­êi kh¸c.


-> Trong g.tiÕp, dï ®Þa
vÞ XH & hoµn c¶nh cña ng­êi ®èi
tho¹i ntn ®i n÷a th× ng­êi nãi còng ph¶i chó ý ®Õn c¸ch nãi t«n träng ®/v
ng­êi ®ã.
+ TK ®ang lµ g¸i lÇu xanh
nh­ng TH vÉn dµnh nh÷ng lêi rÊt tao
nh· ®Ó nãi víi nµng KiÒu: << Tõ r»ng ... cã kh«ng >>.


+ Cßn TK nãi vÒ m×nh mét
c¸ch rÊt khiªm nh­êng “cá néi ...”
“tÊm th©n bÌo bät” & nãi vÒ Tõ H¶i – Mét kÎ ... B»ng nh÷ng lêi lÏ rÊt
trang träng.
- 4 con ng­êi kh¸c nhau vÒ
giíi tÝnh, tuæi t¸c, h.c¶nh, t.huèng g.tiÕp nh­ng ®Òu cã ®’chung: Lêi nãi rÊt
lÞch sù, cã v¨n hãa, tÕ nhÞ, khiªm tèn vµ t«n träng
l kh¸c.

TÕ nhÞ, k.tèn vµ t«n träng
ng­êi kh¸c .
HS th¶o luËn nhãm.Nh÷ng
c©u tôc ng÷, ca dao ®ã kh¼ng ®Þnh vai trß cña ng«n ng÷ trong ®/s & khuyªn
ta trong giao tiÕp nªn dïng lêi nãi lÞch sù, nh· nhÆn .


5 c©u tôc ng÷ ,cadao:

“ Chim kh«n .....

Chu«ng
kªu thö tiÕng,
l
ngoan thö lêi ”


“ Mét c©u nhÞn lµ chÝn c©u
lµnh ”.


BiÖn ph¸p nãi gi¶m, nãi
tr¸nh cã liªn quan trùc tiÕp víi ph­¬ng ch©m lÞch sù.


VD: Kú thi nµy Nam
bÞ v­íng 2 m«n .


Bµi viÕt nay ch­a ®­îc hay
.


HS th¶o luËn nhãm

.....nãi m¸t, ......nãi
hít,......nãi mãc


......nãi leo,......nãi ra
®Çu ra ®òa .


Vi ph¹m ph­¬ng ch©m lÞch sù


Th¶o luËn nhãm

Khi l nãi chuÈn bÞ hái vÒ 1 v/®Ò
kh«ng ®óng vµo ®Ò tµi mµ 2
l
®ang trao ®æi ®Ó
l
nghe tr¸nh hiÓu lµ m×nh ®ang vi ph¹m p.ch©m quan hÖ.
I. P.ch©m q.hÖ:

VD: Thµnh ng÷ <<¤ng
nãi gµ bµ nãi vÞt >>.
II. P.ch©m c¸ch thøc:

(*) Khi g/tiÕp chó ý ®Õn
c¸ch nãi ng¾n gän, râ rµng.


III. Ph­¬ng ch©m lÞch sùGhi nhí

*LuyÖn
tËp


Bµi tËp 1

Bµi tËp 2

Bµi tËp 3:Bµi tËp 4:

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranchomoi.123.st
Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog